آندومتریوز کجا رخ می‌دهد؟

بافت آندومتر اغلب به فضاهای زیر کشیده می‌شود:

  • صفاق (پریتونئوم)
  • تخمدان‌ها
  • لوله‌های فالوپ
  • سطح بیرونی رحم ، مثانه، حالب، روده‌ها و رکتوم
  • فضای پشت رحم (Cul-de-sac)
Dr. Mania Kaveh
© Copyright 2019. All rights reserved.
iMads Co.